PKRU SIGN

  • สายวิชาการ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษา
  • สายสนับสนุน ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
  • กรณี ไม่ทราบใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 7340