PKRU SIGN

1. สายวิชาการ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบบริการการศึกษา

2. สายสนับสนุน ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร

3. กรณี ไม่ทราบใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ 7324